Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1200

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Art.  12. 
1.  W latach 2017-2026 maksymalny limit kosztów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z tytułu realizacji zadań ustawowych wynosi w:
1) 2017 r. - 53 911 tys. zł;
2) 2018 r. -54 185 tys. zł;
3) 2019 r. - 55 512 tys. zł;
4) 2020 r. - 56 899 tys. zł;
5) 2021 r. - 58 320 tys. zł;
6) 2022 r. - 59 777 tys. zł;
7) 2023 r. - 61 271 tys. zł;
8) 2024 r. - 62 802 tys. zł;
9) 2025 r. - 64 371 tys. zł;
10) 2026 r. - 65 978 tys. zł.
2.  W latach 2017-2026 maksymalny limit kosztów wynagrodzeń w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z tytułu realizacji zadań ustawowych wynosi w:
1) 2017 r. - 26 723 tys. zł;
2) 2018 r. -26 102 tys. zł;
3) 1  2019 r. -28 827 tys. zł;
4) 2  2020 r. - 29 086 tys. zł;
5) 3  2021 r. - 29 352 tys. zł;
6) 4  2022 r. - 29 025 tys. zł;
7) 5  2023 r. - 29 304 tys. zł;
8) 2024 r. - 27 691 tys. zł;
9) 2025 r. - 27 985 tys. zł;
10) 2026 r. - 28 684 tys. zł.
2a.  6  W latach 2019-2026 maksymalny limit kosztów, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wynagrodzeń finansowanych z przychodów, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).
3.  W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu danego roku przekroczą 65% limitu przewidzianego na ten rok, plan finansowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zmienia się w pozycji "Pozostałe koszty funkcjonowania", w szczególności w zakresie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, w taki sposób, że wysokość tych kosztów w drugim półroczu tego roku obniża się o kwotę gwarantującą, że limit ten nie zostanie przekroczony.
4.  W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 2, po pierwszym półroczu danego roku przekroczą 65% limitu przewidzianego na ten rok, wysokość tych kosztów w drugim półroczu obniża się o kwotę gwarantującą, że limit ten nie zostanie przekroczony.
5.  Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji monitoruje wykorzystanie rocznych limitów kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3 i 4.
1 Art. 12 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.399) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
2 Art. 12 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.399) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
3 Art. 12 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.399) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 Art. 12 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.399) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 Art. 12 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.399) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.
6 Art. 12 ust. 2a dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.399) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.