Zmiana ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2017.1947 - OpenLEX

Zmiana ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1947

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2017 r.

USTAWA
z dnia 15 września 2017 r.
o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2073) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.";

2)
po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. W razie śmierci sędziego Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadczeń, o których mowa w art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.), oraz przepisy wydane na podstawie art. 103 tej ustawy.";

3)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego.";

4)
w art. 37 po wyrazach "art. 12" dodaje się wyrazy ", art. 18a".

Przepisy art. 18a i art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zdarzeń powstałych od dnia wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 1.

Do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku od dnia wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 48 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38 i 1452).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.