Art. 7. - Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.117.1228

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 2 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.