Art. 6. - Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.117.1228

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  6.
1.
Rada Ministrów dostosuje przepisy rozporządzeń wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, do zmian wynikających z przepisów niniejszej ustawy.
2.
Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.