Art. 25. - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1933 - OpenLEX

Art. 25. - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1933

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2022 r.
Art.  25. 

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, realizowanych samodzielnie lub przy udziale podwykonawców, pod warunkiem że co najmniej część zamówienia jest realizowana przez osoby pozbawione wolności;";

2)
w art. 94 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku udzielenia zamówienia przywięziennemu zakładowi pracy, zakładowi pracy chronionej, spółdzielni socjalnej lub innemu wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wartość procentowego wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, ustala się w odniesieniu do ogólnego zatrudnienia w tym podmiocie osób społecznie marginalizowanych.".