Art. 21. - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1933 - OpenLEX

Art. 21. - Zmiana ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1933

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2022 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1416 i 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 35:
a)
w ust. 2:
po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) funkcjonariusz Służby Więziennej - w przypadku usiłowania bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, usiłowania ucieczki przez osobę pozbawioną wolności, a także w pościgu za nią lub osobą, która dokonała bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty zakładu karnego, aresztu śledczego lub innej jednostki organizacyjnej, w której Służba Więzienna zapewnia porządek i bezpieczeństwo, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 1.",

b)
w ust. 4 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Służby Więziennej - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej albo osoby przez nich upoważnione;",

c)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4, przez uprawnionego będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej w przypadkach określonych w art. 19 ust. 6-10 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, z późn. zm.) podejmują podmioty wskazane w tych przepisach.";

2)
w art. 45 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności lub osoby, wobec której zarządzono zatrzymanie i doprowadzenie celem odbycia kary pozbawienia wolności, jeżeli:

– ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby,

– istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

– pozbawienie wolności nastąpiło lub ma nastąpić w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163-165, art. 197, art. 252 i art. 280-282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, ".