Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.912

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2018 r.
Art.  11. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2176) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) budowę nowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz rozbudowę i poprawę infrastruktury budowlanej;";

2) załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.