Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.912

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2018 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 481 i 730) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 dotyczy także funkcjonariusza Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej, który odbył służbę kandydacką i chce pozostać w służbie.".