Art. 6. - Zmiana ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1463

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2023 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 438) w art. 35 w ust. 11 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy art. 69 i art. 69a ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.".