Art. 7. - Zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1768 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1768

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2022 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 i 1002) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) droga - drogę w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 i 1768);",

b)
w pkt 1a skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655)",
c)
pkt 1b otrzymuje brzmienie:

"1b) droga wewnętrzna - drogę wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;",

d)
uchyla się pkt 2,
e)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) droga o nawierzchni gruntowej - drogę z jezdnią o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu;

2b) droga o nawierzchni twardej - drogę niebędącą drogą o nawierzchni gruntowej;",

f)
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) autostrada - autostradę w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

4) droga ekspresowa - drogę ekspresową w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca;",

g)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

"4a) droga dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów;

4b) droga dla pieszych i rowerów - drogę lub część drogi, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego;",

h)
pkt 5 otrzymuje brzmienie

"5) droga dla rowerów - drogę lub część drogi niebędącą jezdnią, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie;",

i)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) jez dnia - jezdnię w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;",

j)
pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

"8) pobocze - część drogi usytuowaną przy jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

9) chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

10) skrzyżowanie - część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną;",

k)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;",

l)
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) przejście sugerowane - nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych;",

m)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) przejazd dla rowerów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez osoby kierujące rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;",

n)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) tunel - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi przez lub pod przeszkodą, oznaczoną odpowiednimi znakami;";

2)
w art. 7:
a)
uchyla się ust. 2 i 3,
b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory, znaczenia i zakresy obowiązywania znaków i sygnałów drogowych w ruchu drogowym,

2) wzory lub rodzaje i zakresy stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) warunki, jakim powinny odpowiadać znaki i sygnalizatory drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

4) podstawowe warunki sytuowania znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym

- uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych oraz czytelność i zrozumiałość znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3b. Minister właściwy do spraw transportu może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące szczegółowych warunków sytuowania znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym, w formie opracowań, na zasadach określonych w art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.";

3)
w art. 8 w ust. 1 wyrazy "o których mowa w art. 7 ust. 2" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 7 ust. 3a";
4)
w art. 10 po ust. 10a dodaje się ust. 10b i 10c w brzmieniu:

"10b. Ruch na drodze odbywa się na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu, przez którą rozumie się:

1) geometrię drogi i zakres dostępu do drogi;

2) sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów.

10c. W przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących drogi, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, projekt organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania tych decyzji albo przed dokonaniem zgłoszenia.";

5)
w art. 11:
a)
w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "chodnika lub drogi dla pieszych" zastępuje się wyrazami

"drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów",

b)
w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyraz "chodnika" zastępuje się wyrazami

"drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów",

c)
w ust. 4a wyrazy "drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku" zastępuje się wyrazami

"drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów";

6)
w art. 13:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.",

b)
ust. 2-6 otrzymują brzmienie:

"2. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

4. Jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, pieszy jest obowiązany korzystać z niego.

5. Na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone na przejściu dla pieszych albo przejściu sugerowanym. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

7)
w art. 14:
a)
w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:",

b)
w pkt 2 po wyrazie "jezdnię" dodaje się wyrazy

"lub drogę dla rowerów",

c)
w pkt 3 po wyrazie "jezdnię" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy

"drogę dla rowerów",

d)
w pkt 4 po wyrazie "jezdnię" dodaje się wyrazy

"lub drogę dla rowerów",

e)
pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.";

8)
w art. 15a:
a)
w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "chodnika, drogi dla pieszych" zastępuje się wyrazami

"drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów",

b)
w ust. 3 wyrazy "chodnika albo drogi dla pieszych" zastępuje się wyrazami

"drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, przekraczając jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejazdu dla rowerów, a w przypadku jego braku - z przejścia dla pieszych albo przejścia sugerowanego, na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 13.",

d)
uchyla się ust. 5;
9)
w art. 17 w ust. 1 pkt 2-3a otrzymują brzmienie:

"2) na drogę z pola lub na drogę o nawierzchni twardej z drogi o nawierzchni gruntowej;

3) na jezdnię z pobocza, z drogi dla pieszych lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów;";

10)
w art. 26:
a)
w ust. 3 w pkt 3 wyraz "chodniku" zastępuje się wyrazami

"drodze dla pieszych",

b)
ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym, ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i dróg dla pieszych lub dróg dla pieszych i rowerów, ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy drodze dla pieszych lub drodze dla pieszych i rowerów. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.";

11)
w art. 27:
a)
w ust. 1 wyraz "rowerzystów" zastępuje się wyrazem "rowerów",
b)
w ust. 1a po wyrazach "pasie ruchu dla rowerów" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy

"drodze dla pieszych i rowerów",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.",

d)
w ust. 4 wyraz "rowerzystów" zastępuje się wyrazem "rowerów";
12)
w art. 33:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.",

b)
w ust. 1a w zdaniu pierwszym wyraz "rowerowej" zastępuje się wyrazami "dla rowerów",
c)
w ust. 5:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "chodnika lub",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;",

d)
w ust. 6 skreśla się wyrazy "chodnika albo";
13)
w art. 33a:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.",

b)
w ust. 3 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z:

a) pasa ruchu dla rowerów,

b) przejazdu dla rowerów,

c) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.";

14)
w art. 33b:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów.",

b)
w ust. 3 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z przejazdu dla rowerów.";

15)
w art. 33c skreśla się wyrazy "chodnika albo";
16)
w art. 34 w ust. 4 wyraz "twardą" zastępuje się wyrazami

"o nawierzchni twardej";

17)
w art. 36 w ust. 1 w pkt 4 i 5 po wyrazach "drodze" dodaje się wyrazy

"o nawierzchni";

18)
w art. 37 w ust. 4:
a)
w pkt 1 i 2 wyrazy "drodze twardej" zastępuje się wyrazami

"drodze o nawierzchni twardej",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów.";

19)
w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi dla pieszych.";

20)
w art. 47:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;

3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.",

b)
w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz "chodniku" zastępuje się wyrazami

"drodze dla pieszych",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.";

21)
w art. 49 w ust. 1:
a)
w pkt 2 wyraz "rowerzystów" zastępuje się wyrazem "rowerów",
b)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie dla rowerów, z wyjątkiem roweru.";

22)
w art. 50 w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"na pozostałych drogach o nawierzchni twardej:";

23)
w art. 54 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "chodniku" zastępuje się wyrazami "drodze dla pieszych".