Art. 2. - Zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1768 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1768

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1726) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 86a skreśla się wyrazy "chodniku lub";
2)
w art. 86b w § 1 w ust. 1 w pkt 5 wyraz "chodniku" zastępuje się wyrazami

"drodze dla pieszych".