Art. 4. - Zmiana ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1505

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355 i 680) w art. 68a po ust. 14a dodaje się ust. 14b w brzmieniu:

"14b. Spółka akcyjna, o której mowa w ust. 14, może prowadzić działalność w zakresie określonym w art. 14 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.".