Art. 18. - Zmiana ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1505

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.
Art.  18. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.