Art. 16. - Zmiana ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1505

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.
Art.  16. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 68 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ustawy zmienianej w art. 1,
2)
art. 76 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 76 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być zmieniane na podstawie art. 68 i art. 76 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.