Art. 14. - Zmiana ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1505

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.
Art.  14. 

Przepisy art. 70a i art. 70b ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że do odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie punktów, o których mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w sieci:

1)
średnich napięć, obejmujących napięcia wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV - przepisy te stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.;
2)
niskich napięć, obejmujących napięcia nie wyższe niż 1 kV, w zakresie odbiorców końcowych:
a)
o mocy umownej większej niż 16 kW, z wyłączeniem odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 - przepisy te stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.,
b)
innych niż wskazani w lit. a - przepisy te stosuje się od dnia 1 stycznia 2028 r.