Art. 12. - Zmiana ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1505

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2021 r.
Art.  12. 
1. 
Przepisy art. 23a, art. 47 ust. 4, art. 47a, art. 47b, art. 52, art. 53 ust. 5, art. 58 ust. 4a i 6, art. 60 ust. 2 pkt 2, art. 62 ust. 2-6, art. 63 ust. 1-3, art. 64 pkt 1 oraz art. 67 ust. 5 i 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do umów mocowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Przepisy art. 15 ust. 6-8 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się także w przypadku rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy certyfikacji do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych.