Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1625

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, dla zapewnienia spójności operacji z LSR, LGD może określić warunki wyboru operacji, w szczególności odnoszące się do zakresu operacji, miejsca jej realizacji lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z kryteriami wyboru operacji określonymi w LSR.";

2) w art. 19 w ust. 4 w pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) warunki udzielenia wsparcia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów,",

b) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1, jeżeli zostały określone,";

3) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.",

b) uchyla się ust. 1b,
c) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a" zastępuje się wyrazami "z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1",
d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD:";

4) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki, jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub nieprawidłowości lub poprawienia oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W razie ustalenia przez LGD kwoty wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, niższej niż określona przez podmiot ubiegający się o wsparcie we wniosku o udzielenie tego wsparcia, zarząd województwa może wezwać ten podmiot do modyfikacji wniosku w zakresie wynikającym z ustalonej kwoty wsparcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.",

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Usunięcie braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.",

e) w ust. 8 wyrazy "ust. 3, 4, 5 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 3, 4, 5, 5a i 6".
Art.  2. 

Do postępowań w sprawach dotyczących wyboru operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12. 2013, str. 320, z późn. zm.) oraz udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, wszczętych w terminach składania wniosków o udzielenie tego wsparcia, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.