Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.933

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 maja 2018 r.
o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682 oraz z 2017 r. poz. 1543) w art. 6 w ust. 1 wyrazy "84%" zastępuje się wyrazami "100%".

Art.  2. 
1.  Wysokość rent socjalnych przysługujących w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustala się ponownie z zastosowaniem art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Ponownego ustalenia wysokości rent socjalnych dokonuje się z urzędu i renty socjalne wypłaca się w terminie do dnia 30 września 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 czerwca 2018 r. lub, w przypadku gdy prawo do renty socjalnej ustalono po dniu 31 maja 2018 r. - od miesiąca jego ustalenia.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do świadczeń przysługujących na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696).
Art.  3. 

W roku 2018 upoważnia się Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dokonania przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych z przeznaczeniem na wypłatę renty socjalnej.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r.