Zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. - Dz.U.2018.1464 - OpenLEX

Zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1464

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. poz. 2371) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków,";

2)
w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przygotowywane przez Radę Ministrów oraz jej członków Wieloletni Plan Finansowy Państwa, projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów prawnych, projekty strategii, projekty programów oraz projekty innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów w sprawach, o których mowa w art. 1, są kierowane do opinii strony pracowników i strony pracodawców Rady.";

3)
w art. 11 w ust. 2 wyraz "Rada" zastępuje się wyrazami "Prezydium Rady";
4)
po art. 14 dodaje się art. 14a i art. 14b w brzmieniu:

"Art. 14a. Rada może podjąć uchwałę o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu w zakresie, o którym mowa w art. 1.

Art. 14b. Strona pracowników i strona pracodawców Rady mogą podjąć uchwałę o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych, wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych, w szczególności gdy wydanie interpretacji ogólnej służy realizacji celów Rady, o których mowa w art. 1.";

5)
art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Radzie Wieloletni Plan Finansowy Państwa zawierający Program Konwergencji, który określa wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

2. Strony pracowników i strony pracodawców Rady, w terminie 10 dni od dnia otrzymania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, przedstawiają o nim wspólną opinię oraz wspólną propozycję w sprawie wzrostu w następnym roku:

1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;

2) minimalnego wynagrodzenia za pracę;

3) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony pracowników i strony pracodawców Rady nie przedstawią wspólnej opinii lub propozycji, o których mowa w ust. 2, każda z tych stron może, w terminie 5 dni roboczych, przedstawić swoją opinię lub propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona nie przedstawi opinii lub propozycji, o których mowa w ust. 2, opinię lub propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2, może przedstawić, w terminie 5 dni roboczych, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie.";

6)
w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nieprzedstawienie wspólnej opinii, propozycji i stanowisk, o których mowa w art. 16-18, w terminie wyznaczonym odpowiednio w każdym z tych przepisów lub w terminie ustalonym przez Radę, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.";

7)
w art. 22 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego" zastępuje się wyrazami ", Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Inspektora Pracy";
8)
w art. 26:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Strona pracowników i strona pracodawców Rady mają równą liczbę przedstawicieli, nie więcej niż 25 każda ze stron.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie równej liczby przedstawicieli każdej z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników lub stronę pracodawców w Radzie, każda ze stron Rady może ustalić różną liczbę przedstawicieli każdej z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników lub stronę pracodawców w Radzie, przy czym ta różnica nie może wynosić więcej niż 1.";

9)
w art. 27 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Głównego Inspektora Pracy - na jego wniosek.";

10)
w art. 28 w ust. 3 w zdaniu trzecim wyrazy "przedstawicieli Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli ministra właściwego do spraw pracy i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2";
11)
po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

"Art. 30a. 1. Strona pracowników i strona pracodawców może uzgodnić wniosek, wyrazić swoją opinię lub zająć stanowisko w drodze uchwały podejmowanej w drodze głosowania korespondencyjnego. Przyjęcie uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Przy podejmowaniu uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego głos w imieniu organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oddają przewodniczący i każdy wiceprzewodniczący Rady reprezentujący stronę pracowników i stronę pracodawców.

3. Głosowanie korespondencyjne jest ważne, jeżeli wzięły w nim udział wszystkie organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1.

4. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest podejmowana jednomyślnie.";

12)
w art. 32:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia:

1) 15 października - informację o działalności Rady za okres swojej kadencji;

2) 31 maja - sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Informacja o działalności Rady, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest podawana do wiadomości publicznej.";

13)
w art. 36 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) zasady współpracy Rady z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w zakresie wskazanym w ustawie.";

14)
w art. 40 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Powołanie zespołu poprzedzone jest konsultacją z właściwym ministrem.";

15)
w art. 42:
a)
w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii:",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

"1a. W sprawach, o których mowa w ust. 1, WRDS zajmuje wspólne stanowisko.

1b. Jeżeli WRDS nie uzgodni wspólnego stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 1, każda ze stron, również wspólnie z inną stroną WRDS, może zająć stanowisko w tej sprawie.

1c. Jeżeli strona WRDS nie uzgodni stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 1, każdej z organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, wchodzących w skład tej strony WRDS, przysługuje prawo wyrażenia opinii w tej sprawie.

1d. Tryb określony w ust. 1a-1c stosuje się do wyrażania opinii przez WRDS.

1e. Każda ze stron WRDS może wezwać inną stronę WRDS do zajęcia stanowiska w sprawie, którą uzna za mającą duże znaczenie społeczne lub gospodarcze dla województwa. Przepisy ust. 1a-1c stosuje się odpowiednio.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody strony pracowników i strony pracodawców WRDS. Jeżeli strona pracowników i strona pracodawców WRDS nie uzgodnią wspólnej opinii, każdej ze stron przysługuje prawo wyrażenia opinii w tej sprawie. Jeżeli strona pracowników lub strona pracodawców nie uzgodnią opinii, każdej z organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, wchodzących w skład tej strony WRDS, przysługuje prawo wyrażenia opinii w tej sprawie.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stanowiska lub opinie w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przewodniczący WRDS przekazuje Prezydium Rady.";

16)
w art. 46 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz "wojewodą" zastępuje się wyrazami "marszałkiem województwa";
17)
w art. 47:
a)
w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) przedstawiciele organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1, wskazani przez jej organ statutowy - jako przedstawiciele strony pracowników;

3) przedstawiciele organizacji, o których mowa w art. 24 ust. 1, wskazani przez jej organ statutowy - jako przedstawiciele strony pracodawców;",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego w zakresie prac związanych z funkcjonowaniem WRDS wykonuje zadania zlecone przez prezydium WRDS.";

18)
w art. 48 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Na wniosek prezydium WRDS, w ramach środków na funkcjonowanie biura wojewódzkiej rady dialogu społecznego, marszałek województwa może pokrywać koszty niezbędnych ekspertyz i opinii, koszty dojazdów na posiedzenia członków WRDS oraz koszty związane z podróżą służbową członków WRDS wykonujących zadania zlecone przez prezydium WRDS, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.";

19)
w art. 50:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. WRDS podejmuje decyzje w drodze uchwały.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1f w brzmieniu:

"1a. WRDS podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych, jeżeli w posiedzeniu biorą udział:

1) przedstawiciele więcej niż połowy organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1;

2) przedstawiciele więcej niż połowy organizacji, o których mowa w art. 24 ust. 1;

3) co najmniej jeden przedstawiciel strony samorządowej;

4) co najmniej jeden przedstawiciel strony rządowej.

1b. Przyjęcie uchwały WRDS wymaga zgody każdej ze stron. Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców są przyjmowane zwykłą większością głosów, przy czym wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków WRDS reprezentujących daną stronę. Stanowiska strony samorządowej i strony rządowej przyjmowane są jednomyślnie przez obecnych na posiedzeniu członków strony samorządowej i strony rządowej WRDS.

1c. WRDS może podejmować uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego. Przyjęcie uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1d. Przy podejmowaniu uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego głos w imieniu strony samorządowej, strony rządowej oraz organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oddają przewodniczący i każdy wiceprzewodniczący WRDS.

1e. Głosowanie korespondencyjne jest ważne, jeżeli wzięły w nim udział wszystkie organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oraz strona samorządowa i strona rządowa.

1f. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest podejmowana jednomyślnie.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opinie, o których mowa w art. 42 ust. 2, są wyrażane na posiedzeniu plenarnym WRDS, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 1a i 1b.",

d)
uchyla się ust. 5;
20)
w art. 88 w ust. 1 w pkt 2 lit. d-j otrzymują brzmienie:

"d) 2019 - 3 273,00 tys. zł,

e) 2020 - 3 355,44 tys. zł,

f) 2021 - 3 439,33 tys. zł,

g) 2022 - 3 525,31 tys. zł,

h) 2023 - 3 613,44 tys. zł,

i) 2024 - 3 703,78 tys. zł,

j) 2025 - 3 796,37 tys. zł.".

W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Rada Dialogu Społecznego dokona oceny funkcjonowania przepisów ustawy zmienianej w art. 1 oraz przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacje zmian w tym zakresie.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.