Art. 1. - Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, 978 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 w ust. 2 uchyla się pkt 11;
2)
w art. 27:
a)
uchyla się ust. 2,
b) 1
 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Członków zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.",

c) 2
 uchyla się ust. 5 i 6;
3)
w art. 28:
a) 3
 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków.",

b) 4
 uchyla się ust. 1a-1d,
c)
po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

"1e. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

1f. Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).",

d)
uchyla się ust. 5;
4) 5
 (utracił moc);
5)
w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Terenowym oddziałem spółki kieruje dyrektor powoływany przez zarząd spółki.".

1 Art. 1 pkt 2 lit. b częściowo został uznany za niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 3 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji.
2 Art. 1 pkt 2 lit. c częściowo został uznany za niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 4 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim uchyla art. 27 ust. 6 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830).
3 Art. 1 pkt 3 lit. a częściowo został uznany za niezgodny z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 5 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji.
4 Art. 1 pkt 3 lit. c częściowo został uznany za niezgodny z z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 6 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim uchyla art. 28 ust. 1d ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830).
5 Art. 1 pkt 4 została uznana za niezgodną z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt K 13/16 (Dz.U.2016.2210). Zgodnie z pkt 8 tego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 29 grudnia 2016 r.