Art. 15. - Zmiana ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.823

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2020 r.
Art.  15. 
1.  7
 Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 3, art. 14 ust. 1i, art. 16, art. 21 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 11, art. 7 ust. 5, art. 14 ust. 1i, art. 16 ust. 7, art. 21 ust. 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
1a.  8
 Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 17 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 r.
2. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2016 r.
7 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1524) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2017 r.
8 Art. 15 ust. 1a:

- dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1524) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez art. 15 pkt 3 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2020 r.