Art. 7. - Zmiana ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1506

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113 i 1501) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 64 w ust. 2 w pkt 3, w art. 74 w ust. 1 w pkt 4 i 5, w art. 77 w ust. 2 w pkt 3 oraz w art. 80 w ust. 2 wyrazy "strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej" zastępuje się wyrazami "strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych";
2)
w art. 72:
a)
w ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej wydawanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;",

b)
w ust. 2 w pkt 1e wyrazy "decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 22, " zastępuje się wyrazami "decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 22, ";
3)
w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ".