Zmiana ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.595

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2023 r.

USTAWA
z dnia 9 marca 2023 r.
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw 1

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inwestycja towarzysząca:

a) inwestycję w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki:

– sieci przesyłowych w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) koniecznych do przyłączenia obiektu energetyki jądrowej do sieci elektroenergetycznej lub wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,

– sieci dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej,

– sieci ciepłowniczych lub sieci chłodniczych koniecznych do wyprowadzenia ciepła lub chłodu z elektrowni jądrowej,

b) inną inwestycję niezbędną do:

– budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądrowej, w szczególności w zakresie stacji elektroenergetycznych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów sieci gazowej, sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i chłodniczych, infrastruktury drogowej, hydrotechnicznej i kolejowej, placów składowych, obiektów magazynowych, magazynów energii, instalacji do produkcji, dystrybucji lub magazynowania wodoru, budynków produkcyjnych, montowni lub wytwórni,

– prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 5b,

– prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c,

– prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,

– prowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia dla obiektu energetyki jądrowej raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.);",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

"1a) inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - inwestycję polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, utrzymaniu, użytkowaniu, zmianie sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórce obiektu energetyki jądrowej wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi;

1b) infrastruktura niezbędna do obsługi - obiekty, urządzenia, sieci i instalacje niezbędne do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, rozruchu, eksploatacji lub rozbiórki obiektu energetyki jądrowej, w szczególności: stacje elektroenergetyczne, tymczasowe obiekty budowlane, obiekty sieci gazowej, sieci i przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, teleinformatyczne i chłodnicze, infrastruktura drogowa, hydrotechniczna i kolejowa, place składowe, obiekty magazynowe, magazyny energii, instalacje do produkcji, dystrybucji lub magazynowania wodoru, budynki produkcyjne, montownie lub wytwórnie;

1c) elektrownia jądrowa - elektrownię jądrową w rozumieniu art. 3 pkt 6f ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;",

c)
w pkt 2:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "działający" zastępuje się wyrazem "działające",
w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) składowisko odpadów promieniotwórczych.";

2)
po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

"Rozdział 1a

Decyzja zasadnicza i zmiana struktury właścicielskiej inwestora

Art. 3a. 1. Decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Decyzja zasadnicza zabezpiecza interes publiczny pod względem celów polityki państwa, w tym polityki energetycznej, oraz bezpieczeństwa państwa.

2. Decyzję zasadniczą wydaje się inwestorowi, który posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

3. Decyzję zasadniczą wydaje się dla jednego albo więcej niż jednego obiektu energetyki jądrowej, jeżeli te obiekty są ze sobą funkcjonalnie powiązane.

4. Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw energii na wniosek inwestora.

Art. 3b. 1. Wniosek o wydanie decyzji zasadniczej zawiera:

1) charakterystykę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie:

a) planowanej łącznej mocy zainstalowanej - w przypadku elektrowni jądrowej,

b) planowanego okresu eksploatacji obiektu energetyki jądrowej,

c) gmin, na których obszarze proponuje się lokalizację inwestycji,

d) przewidzianych do zastosowania technologii reaktorowych - w przypadku elektrowni jądrowej;

2) opis struktury właścicielskiej wnioskodawcy;

3) opis znaczenia inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz potrzeby jej realizacji w ramach krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną lub ciepło;

4) opis technologii przewidzianych do zastosowania do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż - w przypadku zakładu do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania;

5) opis technologii składowania odpadów promieniotwórczych oraz planowaną pojemność składowiska odpadów promieniotwórczych - w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych;

6) opis planowanego sposobu finansowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym wskazanie planowanych źródeł pozyskiwania środków finansowych.

2. Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej inwestor dołącza dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską wnioskodawcy oraz dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 3c ust. 1.

3. Do wniosku o zmianę decyzji zasadniczej przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 3c. 1. Minister właściwy do spraw energii rozpatruje wniosek o wydanie:

1) decyzji zasadniczej - po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 200 000 zł;

2) decyzji o zmianie decyzji zasadniczej - po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii.

Art. 3d. 1. Minister właściwy do spraw energii wydaje decyzję zasadniczą albo odmawia wydania decyzji zasadniczej w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, biorąc pod uwagę interes publiczny, w szczególności:

1) cele polityki państwa, w tym polityki energetycznej, włącznie z bieżącym i przewidywanym krajowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną lub ciepło;

2) wpływ inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

2. Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

3. W przypadku wydłużenia, na podstawie art. 35 ust. 1b, terminu na wydanie opinii, o której mowa w ust. 2, termin na wydanie decyzji zasadniczej ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

4. Do postępowania o wydanie decyzji zasadniczej nie stosuje się przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego".

5. Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje w formie decyzji administracyjnej. Przepisu art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

6. Do postępowania w sprawie zmiany decyzji zasadniczej przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 3e. Decyzja zasadnicza określa następujące dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej:

1) wskazanie gmin, na których obszarze dozwala się lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, spośród gmin wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej;

2) dozwoloną maksymalną moc zainstalowaną oraz dozwolone rodzaje technologii reaktorowych spośród technologii wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej - w przypadku elektrowni jądrowej;

3) dozwolone rodzaje technologii składowania odpadów promieniotwórczych spośród technologii wskazanych we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej oraz maksymalną pojemność składowiska odpadów promieniotwórczych - w przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych.

Art. 3f. 1. Zgody ministra właściwego do spraw energii wymaga osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436), w spółce będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą, lub w spółce będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem w tym podmiocie.

2. Minister właściwy do spraw energii udziela zgody, o której mowa w ust. 1, albo odmawia udzielenia tej zgody, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 3d ust. 1, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

3. Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw energii występuje podmiot, który zamierza osiągnąć pozycję dominującą, w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

4. Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) opis sposobu i trybu osiągnięcia pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wraz z potwierdzającymi ją dokumentami, w szczególności opisem planowanej zmiany struktury właścicielskiej spółki będącej podmiotem, który uzyskał decyzję zasadniczą, lub spółki będącej wspólnikiem lub akcjonariuszem w tym podmiocie;

2) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 3c ust. 1 pkt 2.

5. Jeżeli osiągnięcie pozycji dominującej w przypadkach, o których mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, nastąpiło bez uzyskania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw energii, decyzja zasadnicza wygasa, a wykonanie wydanych na jej podstawie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1, ulega wstrzymaniu.

6. W przypadku wygaśnięcia decyzji zasadniczej na podstawie ust. 5 podmiot, który uzyskał tę decyzję zasadniczą, występuje z wnioskiem o wydanie nowej decyzji zasadniczej. Uzyskanie nowej decyzji zasadniczej jest warunkiem wykonania decyzji wstrzymanych na podstawie ust. 5.";

3)
w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na wniosek inwestora złożony nie później niż w terminie 10 lat od dnia doręczenia decyzji zasadniczej. Niezłożenie wniosku w terminie powoduje wygaśnięcie decyzji zasadniczej.";

4)
w art. 5:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu przedstawione w formie opisowej i graficznej oraz określenie charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i wielkości projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej, ",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy ewidencyjnej, w skali 1:1000, 1:2000 lub 1:5000, udostępnionych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz określenie obszaru, na który inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będzie oddziaływać;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską oraz ich charakterystycznych parametrów technicznych;",

uchyla się pkt 4,
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;",

uchyla się pkt 6 i 7,
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) opinię operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dotyczącą możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej tych operatorów - w przypadku inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej;",

w pkt 12:
––
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw geologii, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, z późn. zm.), ",

po lit. b dodaje się lit. ba-bc w brzmieniu:

"ba) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw geologii, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

bb) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw geologii, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów, o których mowa w lit. ba, przebiegających również na odcinku lądowym,

bc) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r. poz. 553), ",

w pkt 12 w lit. q kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 5a ust. 1.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Granice terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawierają się w obrębie jednej z dozwolonych lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określonych w decyzji zasadniczej.",

c)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest uprzednie uzyskanie i przedłożenie przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być przedłożona przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.";

5)
po art. 5 dodaje się art. 5a-5c w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł na rachunek gminy, na której terenie są położone nieruchomości objęte wnioskiem. Opłata stanowi dochód budżetu gminy.

2. W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 1, są zlokalizowane na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w pełnej wysokości na rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane nieruchomości objęte tym wnioskiem.

Art. 5b. 1. Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe jest przedłożenie przez inwestora opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej "Prezesem Agencji", w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat wstępnego raportu lokalizacyjnego sporządzonego przez inwestora po dokonaniu wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację tego obiektu.

2. Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe dotyczy:

1) warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i meteorologicznych tego terenu;

2) zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka na tym terenie;

3) zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody na tym terenie;

4) gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania tego terenu;

5) możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na tym terenie.

3. Wstępny raport lokalizacyjny zawiera wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w ust. 2, oraz ogólne informacje odnoszące się w szczególności do rodzaju planowanego obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jego planowanej lokalizacji, a także przeprowadzonych badań i analiz.

4. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym raportem lokalizacyjnym. Przepisy art. 39e ust. 1-2e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe stosuje się odpowiednio.

5. Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych dla dokonania czynności, o których mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

6. Prezes Agencji rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 4, po wniesieniu przez inwestora opłaty w wysokości 200 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

7. Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor dołącza do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo przedkłada w toku postępowania o wydanie tej decyzji.

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,

2) przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, do których ma się odnosić wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,

3) szczegółowy zakres wstępnego raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

- mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wydane w tym zakresie.

Art. 5c. 1. Warunkiem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych jest przedłożenie przez inwestora opinii Prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych sporządzonego przez inwestora po dokonaniu wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych.

2. Wstępna ocena terenu przeznaczonego pod lokalizację składowiska odpadów promieniotwórczych dotyczy spełnienia wymagań lokalizacyjnych określonych w art. 53a i art. 53b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i obejmuje czynniki określone w art. 53c ust. 2 pkt 1 lit. a, b i d oraz pkt 2 lit. a-g oraz i tej ustawy.

3. Wstępny raport bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych zawiera:

1) wyniki wstępnej oceny terenu, o której mowa w ust. 1;

2) opis rozwiązań mających na celu zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa ludności i środowiska po zamknięciu składowiska.

4. Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym raportem bezpieczeństwa. Przepisy art. 55o ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe stosuje się odpowiednio.

5. Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się okresów opóźnień wynikłych z winy inwestora albo z przyczyn niezależnych od Prezesa Agencji, a także okresów niezbędnych dla dokonania czynności, o których mowa w art. 55o ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

6. Opinię, o której mowa w ust. 1, inwestor dołącza do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy składowiska odpadów promieniotwórczych albo przedkłada w toku postępowania o wydanie tej decyzji.";

6)
w art. 6:
a)
w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz o wydaniu takiej decyzji.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.",

d)
w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania o wydanie takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie:

a) pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,

b) pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

c) decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej,

d) pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.",

e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przepisów ust. 4 pkt 2-4 nie stosuje się do:

1) nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) polskich obszarów morskich objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, wnioskiem o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, wnioskiem o wydanie decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej lub wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań naukowych

- złożonych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.";

7)
w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.";

8)
w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, którego dotyczy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej,

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, którego dotyczy wniosek o wydanie tej decyzji, i w obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskutek innego zdarzenia prawnego

- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

1b. W przypadku niedokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 1a prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego lub stwierdzenia nieważności decyzji.";

9)
w art. 9:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych tą decyzją, właściwe organy umarzają prowadzone postępowania o wydanie:

1) pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich;

2) pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;

3) decyzji uzgadniającej lokalizację oraz sposoby utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej;

4) pozwolenia na prowadzenie badań naukowych.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Właściwe organy odmawiają wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 i 3a, w przypadku złożenia wniosku o ich wydanie po dniu, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, w odniesieniu do polskich obszarów morskich objętych tą decyzją, właściwy organ może, na wniosek podmiotu, który uzyskał tę decyzję, cofnąć albo zmienić wydane pozwolenie, o którym mowa w ust. 3a pkt 4, jeżeli inwestor wykaże, że prowadzenie badań naukowych objętych tym pozwoleniem w sposób znaczący utrudnia realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przepisów ust. 3-4a nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych inwestycji, jeżeli mogą być realizowane łącznie z inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.";

10)
w art. 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.";

11)
w art. 11:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 5b, wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c, lub raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, lub do przeprowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest konieczne wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie:",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.",

d)
w ust. 4:
uchyla się pkt 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskazanie rodzaju obiektu energetyki jądrowej;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia:

a) wstępnego raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 5b,

b) wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c,

c) raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, lub

d) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;",

w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1.";

12)
po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

"Art. 11a. Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jest konieczne usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości zarządzanych, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przepisy art. 31 stosuje się odpowiednio.";

13)
w art. 12 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku w ewidencji gruntów i budynków danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3.

4. Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do skutków wydania ostatecznej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 6 ust. 4 pkt 2-4 oraz ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.";

14)
po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Właściwy miejscowo wojewoda rozpatruje wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty w wysokości 100 000 zł na rachunek gminy, na której terenie są położone nieruchomości objęte wnioskiem. Opłata stanowi dochód budżetu gminy.

2. W przypadku gdy nieruchomości objęte wnioskiem są zlokalizowane na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w pełnej wysokości na rachunek każdej gminy, na której terenie są zlokalizowane nieruchomości objęte tym wnioskiem.";

15)
w art. 14 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Strona, w tym inwestor, niezadowolona z przyznanego odszkodowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego.";

16)
w art. 15:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz zezwolenie na budowę wydane przez Prezesa Agencji na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wiążą wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.",

b)
w ust. 4:
uchyla się pkt 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Warunkiem wydania pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe jest uprzednie uzyskanie przez wnioskodawcę zezwolenia na budowę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową może być przedłożone przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

4b. Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie elektrownią jądrową przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie stosuje się.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1 i 1a, art. 8 oraz art. 10 stosuje się odpowiednio.",

e)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dotycząca nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dokonana po dniu wydania tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania pozwolenia na budowę.";

17)
w art. 16 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.";

18)
w art. 17:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) prace geodezyjne, niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych zaplecza technicznego oraz socjalno-biurowego budowy, tymczasowego ogrodzenia budowy o wysokości do 2,5 m, wykonanie włączenia dróg tymczasowych do dróg publicznych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;

2) rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych;",

b)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 3a ust. 1;",

uchyla się pkt 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda w drodze decyzji. Decyzja dotycząca wykonania włączenia dróg tymczasowych do krajowych dróg publicznych oraz wykonania robót budowlanych w pasie drogowym krajowej drogi publicznej wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi. Przepisy art. 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";

19)
art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. 1. Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie określonych w Prawie budowlanym.

2. Właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę, o której mowa w art. 59a Prawa budowlanego, obiektu energetyki jądrowej przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. O terminie obowiązkowej kontroli właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Warunkiem wydania pozwolenia na użytkowanie jest posiadanie przez inwestora ważnej decyzji zasadniczej. Decyzję zasadniczą dołącza się do wniosku o wydanie tego pozwolenia.";

20)
w art. 19:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 i art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zgoda wodnoprawna w odniesieniu do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być udzielona przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.";

21)
w art. 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawie zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw środowiska, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.";

22)
po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. Do wydania warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nie jest wymagane posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane. Przepisu art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne nie stosuje się. Warunki przyłączenia są ważne 10 lat od dnia ich doręczenia.";

23)
w rozdziale 2 po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. 1. Organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne przez nie nadzorowane lub im podległe, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami prawnymi oraz podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania inwestorowi posiadanych informacji i danych, również w postaci zbiorów danych cyfrowych, niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w tym informacji i danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach, wykazach oraz archiwach.

2. Udostępnienie informacji i danych następuje na uzasadniony wniosek inwestora złożony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii. Udostępnienie informacji i danych nie może naruszać przepisów dotyczących udostępniania danych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

3. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, obejmuje żądanie udostępnienia danych osobowych, udostępnieniu podlega jedynie imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela lub posiadacza nieruchomości. Dane te są przechowywane przez inwestora do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od dnia ich udostępnienia przez właściwy organ lub podmiot.

4. Inwestor jest uprawniony do udostępniania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, któremu zlecił zadania związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, w celu realizacji tych zadań.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji i danych niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, listę rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, z których są udostępniane informacje i dane, oraz wykaz podmiotów i organów prowadzących rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa obowiązanych do przekazywania informacji i danych, a także sposób i tryb ich udostępniania, mając na względzie zapewnienie kompletności zbioru informacji i danych, skutecznego pozyskiwania tych informacji i danych oraz zgodności ich udostępniania z przepisami o ochronie danych osobowych i tajemnic ustawowo chronionych.";

24)
uchyla się rozdział 3;
25)
w art. 26 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli przeznaczona pod inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona lub stanowi przedmiot innych stosunków obligacyjnych, z upływem 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz inne stosunki obligacyjne dotyczące tej nieruchomości wygasają z mocy prawa.";

26)
w art. 28 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy art. 124 ust. 1a, 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.";

27)
w art. 29:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy inwestycja w zakresie obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny gruntów objętych obszarem kolejowym, inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji tej inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z właściwym zarządcą drogi, z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej albo innym właściwym podmiotem zarządzającym obszarem kolejowym zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:

"1a. Wojewoda, na wniosek inwestora, wydaje decyzję określającą warunki, zakres i termin zajęcia przez inwestora gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, w przypadku gdy nie zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu tego porozumienia odpowiednio przez właściwego zarządcę drogi, właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej albo inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw transportu.

1b. Warunki zawarte w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 1a, nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub kolejowego;

2) wstrzymania ruchu kolejowego;

3) zamknięcia dróg publicznych, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów.

1c. Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, są wyłącznie inwestor oraz odpowiednio właściwy zarządca drogi, właściwy zarządca infrastruktury kolejowej albo inny właściwy podmiot zarządzający obszarem kolejowym.

1d. Do postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1a, przepis art. 6 ust. 1a stosuje się odpowiednio.";

28)
w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń lub lokali na rzecz inwestora następuje na jego wniosek złożony po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.";

29)
w art. 31 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi pozwoleniem na prace przygotowawcze lub pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.

2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania pozwolenia na prace przygotowawcze lub pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zawarte, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o ustalenie, w drodze decyzji, terminu i warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.";

30)
art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją, o której mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.";

31)
w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1a zdanie drugie oraz art. 31 ust. 2 zdanie drugie.";

32)
w art. 34 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisu art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.";

33)
w art. 35:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1a, w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 3.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Opinie, o których mowa w art. 3d ust. 2, art. 3f ust. 2 i art. 40 ust. 1b, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydaje w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na wydanie opinii, o którym mowa w ust. 1a, może zostać wydłużony do 90 dni, o czym Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw energii.

1c. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw energii, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, lub nierozpatrzenia w terminie odwołania od tych decyzji organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.",

c)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W przypadku niewydania decyzji odpowiednio w terminie, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 albo art. 20 ust. 3, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.";

34)
po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. 1. W odniesieniu do obiektów energetyki jądrowej termin wydania decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), wynosi 60 dni od dnia odpowiednio złożenia wniosku albo przedłożenia dokumentacji geologicznej, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy.

2. Do skarg na decyzje, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

4. W przypadku niewydania decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 lub art. 108 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

5. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 4, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

35)
w art. 38 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159)";
36)
w art. 40:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 lub art. 17 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, o którym mowa w art. 3a ust. 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i uzyskał przeniesienie decyzji zasadniczej.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, przenosi decyzję zasadniczą albo odmawia przeniesienia decyzji zasadniczej na rzecz wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 3d ust. 1.

1b. Przeniesienie albo odmowa przeniesienia decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu przeniesienia tej decyzji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

1c. Do wniosku o przeniesienie decyzji zasadniczej wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie o akceptacji określonych w tej decyzji dozwolonych parametrów inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;

2) zgodę dotychczasowego inwestora, na którego rzecz decyzja zasadnicza została wydana, na przeniesienie decyzji zasadniczej albo potwierdzoną urzędowo kopię tej zgody;

3) opis struktury właścicielskiej wnioskodawcy.";

37)
po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. 1. Gmina, która otrzymała opłatę, o której mowa w art. 50 ust. 1, upowszechnia na swoim terenie informację o wykorzystaniu tej opłaty. W informacji wskazuje się w szczególności podstawę otrzymywania opłaty przez gminę, kwotę opłaty otrzymaną w roku poprzednim oraz jej procentowy udział w dochodach i wydatkach gminy.

2. Upowszechnianie informacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przez:

1) zamieszczenie na stałe, w widocznym miejscu, na stronie internetowej gminy;

2) zamieszczenie w formie ogłoszenia w siedzibie urzędu gminy;

3) doręczenie ulotki wraz z decyzją, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

3. Koszty upowszechniania informacji, o której mowa w ust. 1, ponosi gmina.

4. Gmina przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii roczne sprawozdanie z wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni.";

38)
w art. 52 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem konieczności jej realizacji.

3. Stronami postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej są wyłącznie inwestor inwestycji towarzyszącej oraz inwestor inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.";

39)
art. 53 otrzymuje brzmienie:

"Art. 53. 1. Do realizacji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 11-14, art. 15 ust. 4-4b i art. 17 nie stosuje się.

2. Koszty przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, stanowią koszty uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dotyczących kalkulacji taryfy.";

40)
po rozdziale 9 dodaje się rozdział 9a w brzmieniu:

"Rozdział 9a

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa oraz inwestycji towarzyszących

Art. 53a. 1. Przedsięwzięcie polegające na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa, zwane dalej "inwestycją w zakresie EJ1", jest inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, przygotowywaną i realizowaną przez Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej "spółką PEJ", lub spółkę, w której spółka PEJ ma pozycję dominującą, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zwaną dalej "spółką zależną PEJ".

2. Inwestycjami towarzyszącymi inwestycji w zakresie EJ1 są następujące inwestycje, przygotowywane i realizowane przez:

1) Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - budowa infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby inwestycji w zakresie EJ1;

2) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - budowa drogi krajowej zapewniającej dojazd do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o której mowa w ust. 1, od najbliższej drogi ekspresowej;

3) PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - budowa, przebudowa lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin: Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych;

4) Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie - budowa, przebudowa lub remont sieci elektroenergetycznej na potrzeby inwestycji w zakresie EJ1, w tym linii, stacji i przyłączy elektroenergetycznych.

Art. 53b. 1. Do inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 przepisów art. 52 i art. 6 ust. 4 pkt 2-4 nie stosuje się.

2. Do inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w:

1) art. 53a ust. 2 pkt 2 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

2) art. 53a ust. 2 pkt 3 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z tym że nie stosuje się przepisu art. 38c tej ustawy;

3) art. 53a ust. 2 pkt 4 - stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846).

3. Do kosztów przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, przepis art. 53 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 53c. Spółka PEJ koordynuje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, w szczególności:

1) opracowuje zasady koordynacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji, zwane dalej "zasadami koordynacji";

2) opracowuje harmonogram skonsolidowany przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji, zwany dalej "harmonogramem skonsolidowanym";

3) monitoruje wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem skonsolidowanym przez podmioty przygotowujące i realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące tej inwestycji;

4) koordynuje obieg dokumentów i informacji między podmiotami przygotowującymi i realizującymi inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące tej inwestycji;

5) monitoruje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących tej inwestycji i sporządza raporty oraz rekomendacje działań usprawniających;

6) może zawierać umowy lub porozumienia o współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółką zależną PEJ, w tym określające zasady eksploatacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Art. 53d. Zasady koordynacji zawierają w szczególności:

1) określenie roli podmiotów uczestniczących w tej koordynacji;

2) zasady i standardy komunikacji, w tym określenie częstotliwości spotkań koordynacyjnych i statusowych oraz szczegółowych zasad i sposobów przekazywania danych i informacji zarządczych;

3) wytyczne dotyczące tworzenia i aktualizacji harmonogramu skonsolidowanego;

4) wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem i incydentami.

Art. 53e. Spółka PEJ opracowuje harmonogram skonsolidowany po otrzymaniu od podmiotów, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółki zależnej PEJ informacji objętych jego zakresem.

Art. 53f. 1. Harmonogram skonsolidowany oraz zasady koordynacji wiążą podmioty przygotowujące i realizujące inwestycję w zakresie EJ1 oraz inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie EJ1 po ich zatwierdzeniu przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. Przed zatwierdzeniem harmonogramu skonsolidowanego oraz zasad koordynacji Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej uzgadnia ich treść z:

1) ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej - w zakresie inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 1;

2) ministrem właściwym do spraw transportu - w zakresie inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i 3.

3. Podmioty, o których mowa w art. 53a ust. 2, lub spółka zależna PEJ są obowiązane do przekazywania spółce PEJ:

1) informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 lub inwestycji towarzyszących tej inwestycji, w szczególności mogących mieć wpływ na opóźnienia w realizacji harmonogramu skonsolidowanego;

2) żądanych przez nią informacji dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 lub inwestycji towarzyszących tej inwestycji.

4. Spółka PEJ jest obowiązana do przekazywania Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej raportów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1.

Art. 53g. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 1, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.

2. Minister właściwy do spraw transportu nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1, o których mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 i 3, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.

3. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie EJ1, o której mowa w art. 53a ust. 2 pkt 4, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.

4. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej koordynuje przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie EJ1 oraz inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie EJ1 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem skonsolidowanym.".

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 po pkt 6e dodaje się pkt 6f w brzmieniu:

"6f) elektrownia jądrowa - obiekt służący do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z paliwa jądrowego do celów innych niż badawcze;";

2)
w art. 4 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, z zastrzeżeniem art. 6 pkt 1 i art. 36d ust. 2a.";

3)
w art. 33:
a)
w ust. 2:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) monitoring radiacyjny środowiska na terenie i poza terenem jednostek organizacyjnych działających w Otwocku-Świerku;",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) wykonywanie pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego lub skażeń promieniotwórczych kraju;

5b) wykonywanie, metodami dozymetrii biologicznej, pomiarów dawki pochłoniętej u osób napromienionych w wyniku zdarzenia radiacyjnego oraz utrzymanie laboratorium dokonującego tych pomiarów;",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Do udzielania dotacji przeznaczonych na inwestycje związane z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w szczególności polegających na modernizacji badawczych reaktorów jądrowych, nie stosuje się przepisów ust. 5 pkt 3 i art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).";

4)
w art. 36a w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Prezes Agencji rozpatruje wniosek o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji obiektu jądrowego po wniesieniu przez inwestora opłaty w wysokości 250 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki.";

5)
w art. 36d po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Roboty budowlane dotyczące obiektów budowlanych nieobejmujących systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego objętych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 3, zakresem wstępnego raportu bezpieczeństwa nie wymagają zezwolenia Prezesa Agencji na budowę obiektu jądrowego.";

6)
w art. 36e dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. W toku budowy obiektu jądrowego przeprowadza się testy przedeksploatacyjne systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, zgodnie z zatwierdzonym programem testów przedeksploatacyjnych, który obejmuje wykaz tych testów i procedury ich wykonywania. Program testów przedeksploatacyjnych zatwierdza Prezes Agencji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

7. Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia na bieżąco Prezesowi Agencji wyniki testów przedeksploatacyjnych.";

7)
w art. 36f:
a)
w ust. 2 uchyla się pkt 2,
b)
w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) parametrów obiektu jądrowego, w tym jego konstrukcji i stosowanych środków bezpieczeństwa, przewidywanych wartości uwolnień substancji promieniotwórczych do otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji i w czasie przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych oraz rodzaju materiałów jądrowych znajdujących się w obiekcie jądrowym;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rozkładów dawek promieniowania jonizującego dla różnych odległości od obiektu jądrowego, odpowiadających przewidzianym w projekcie obiektu jądrowego stanom eksploatacyjnym;";

8)
w art. 37 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. Koszty opinii, o których mowa w ust. 4, ponosi jednostka organizacyjna wykonująca działalność związaną z narażeniem polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, w którym mają zostać zastosowane systemy, elementy konstrukcji lub wyposażenia, wykonane lub dostarczone przez wykonawców lub dostawców podlegających kontroli, o której mowa w ust. 1, albo w którym wykonawcy podlegający takiej kontroli prowadzą prace przy budowie, wyposażeniu lub likwidacji obiektu jądrowego.

8. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek pokrycia przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 7, kosztów wydania opinii, o których mowa w ust. 4, określając ich wysokość.

9. Wpłatę z tytułu pokrycia kosztów wydania opinii, o których mowa w ust. 4, wnosi się na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca obowiązek pokrycia kosztów wydania opinii stała się ostateczna. Niewniesiona w terminie wpłata podlega, wraz z odsetkami, egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

9)
w art. 37a w ust. 2 uchyla się pkt 1;
10)
w art. 37b dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Do dnia wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez okres określony w zezwoleniu na rozruch tego obiektu, eksploatacja obiektu jądrowego jest prowadzona na podstawie zezwolenia na rozruch oraz zatwierdzonego przez Prezesa Agencji raportu z rozruchu obiektu jądrowego.

6. Rozruch obiektu jądrowego kończy się z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Agencji raportu z rozruchu tego obiektu.";

11)
w art. 39b po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, inwestor dołącza, w zależności od zakresu wniosku:

1) opis lub dokumentację planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, w szczególności:

a) opis lub dokumentację systemów, elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,

b) opis lub dokumentację zintegrowanego systemu zarządzania;

2) projekty odpowiednich dokumentów spośród dokumentów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2.

1b. Prezes Agencji rozpatruje wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, po wniesieniu przez inwestora opłaty w wysokości 350 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.";

12)
w art. 39e:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2e w brzmieniu:

"2a. Prezes Agencji, w drodze postanowienia, ustala konieczność skorzystania z pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określając szacowaną wysokość kosztów uzasadnionych czynności dokonywanych w toku oceny wniosku o wydanie zezwolenia przez laboratoria i organizacje eksperckie oraz biegłych, ekspertów i laboratoria, a także zakres tych czynności. Na postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2b. Prezes Agencji, po skorzystaniu z pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje postanowienie o obciążeniu wnioskodawcy powstałymi kosztami uzasadnionych czynności dokonywanych w toku oceny wniosku o wydanie zezwolenia przez laboratoria i organizacje eksperckie oraz biegłych, ekspertów i laboratoria, a także o wysokości tych kosztów. Na postanowienie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2c. Wpłatę z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 2b, wnosi się na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia o obciążeniu wnioskodawcy powstałymi kosztami. Niewniesienie wpłaty w terminie powoduje wstrzymanie przez Prezesa Agencji, do czasu wniesienia wpłaty, dalszych czynności w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia. Okresu wstrzymania czynności nie wlicza się do terminów załatwienia sprawy. Niewniesiona w terminie wpłata podlega, wraz z odsetkami, egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2d. Wycofanie wniosku o wydanie zezwolenia nie ma wpływu na realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 2c.

2e. Prezes Agencji może nałożyć na wnioskodawcę, w drodze postanowienia, obowiązek złożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, zaliczki w określonej wysokości na pokrycie szacowanych kosztów, o których mowa w ust. 2a. W przypadku niewpłacenia zaliczki w terminie wniosek o wydanie zezwolenia uznaje się za wycofany. Na postanowienie nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1-2e stosuje się odpowiednio do postępowania w przedmiocie wydania wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji obiektu jądrowego, o której mowa w art. 36a, oraz do postępowania w przedmiocie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w przyszłej działalności, o której mowa w art. 39b, z tym że ustalenie konieczności skorzystania z pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz obciążenie wnioskodawcy powstałymi kosztami uzasadnionych czynności dokonywanych w toku oceny wniosku o wydanie tych opinii przez laboratoria i organizacje eksperckie oraz biegłych, ekspertów i laboratoria następuje w drodze decyzji administracyjnej.";

13)
w art. 39i:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b)
uchyla się ust. 2 i 3,
c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Warunkiem wydania zezwolenia na budowę obiektu jądrowego jest uprzednie przedłożenie przez inwestora opinii Komisji Europejskiej, wydanej na podstawie art. 43 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).";

14)
art. 39j otrzymuje brzmienie:

"Art. 39j. Warunkiem wydania zezwolenia na rozruch obiektu jądrowego jest uprzednie przedłożenie przez inwestora opinii Komisji Europejskiej, wydanej na podstawie art. 37 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).";

15)
po art. 39j dodaje się art. 39ja w brzmieniu:

"Art. 39ja. Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia Prezesowi Agencji pozwolenie na użytkowanie obiektu jądrowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na rozruch obiektu jądrowego. W przypadku nieprzedstawienia pozwolenia na użytkowanie obiektu jądrowego w tym terminie przepisy art. 64 § 2 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.";

16)
art. 39k otrzymuje brzmienie:

"Art. 39k. 1. Warunkiem wydania pozwolenia na budowę, użytkowanie lub rozbiórkę, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w przypadku obiektu jądrowego jest uprzednie przedłożenie przez inwestora zezwolenia na budowę albo na likwidację obiektu jądrowego.

2. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego może być przedłożone przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

3. Do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie stosuje się.";

17)
w rozdziale 4 po art. 39k dodaje się art. 39ka w brzmieniu:

"Art. 39ka. Prezes Agencji, wszczynając postępowanie o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595), niezwłocznie zawiadamia o tym organ wydający pozwolenie na budowę, dołączając do zawiadomienia kopię wniosku o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego będącego równocześnie obiektem energetyki jądrowej stanowiącego podstawę wszczęcia postępowania, wraz z kopią dokumentów dołączonych do tego wniosku. Przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.";

18)
w art. 41:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z materiałami jądrowymi opracowuje i wdraża system ochrony fizycznej.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Prezes Agencji zatwierdza, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, system ochrony fizycznej, o którym mowa w ust. 2, jeżeli system ten zapewnia wysoki poziom ochrony fizycznej.

2b. Zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia systemu ochrony fizycznej, o którym mowa w ust. 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2c. Prezes Agencji, zatwierdzając system ochrony fizycznej, o którym mowa w ust. 2, mając na uwadze konieczność osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu ochrony fizycznej, może określić warunki dotyczące zapewnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej skuteczności tego systemu, w szczególności odnoszące się do okresowych przeglądów systemu oraz ćwiczeń w zakresie jego funkcjonowania.";

19)
w art. 41m:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Agencji zatwierdza, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, system ochrony fizycznej obiektu jądrowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli system ten zapewnia wysoki poziom ochrony fizycznej obiektu jądrowego.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia systemu ochrony fizycznej, o którym mowa w ust. 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3b. Prezes Agencji, zatwierdzając system ochrony fizycznej, o którym mowa w ust. 2, mając na uwadze konieczność osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu ochrony fizycznej, może określić warunki dotyczące zapewnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej skuteczności tego systemu, w szczególności odnoszące się do okresowych przeglądów systemu oraz ćwiczeń w zakresie jego funkcjonowania.";

20)
w art. 48d skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1484)";
21)
w art. 55o w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Do kosztów uzasadnionych czynności dokonywanych w toku oceny wniosku o wydanie zezwolenia przez biegłych, ekspertów i laboratoria, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art. 39e ust. 2a-2e stosuje się odpowiednio.";

22)
w art. 55r:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b)
uchyla się ust. 2,
c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Warunkiem wydania zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych jest uprzednie przedłożenie przez inwestora opinii Komisji Europejskiej, wydanej na podstawie art. 37 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).";

23)
w art. 571 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Upowszechnienie informacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przez:

1) zamieszczenie na stałe, w widocznym miejscu, na stronie głównej strony internetowej gminy;

2) zamieszczenie w formie ogłoszenia w siedzibie urzędu gminy;

3) doręczenie ulotki wraz z decyzją, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).";

24)
w art. 57b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odpady promieniotwórcze można składować w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, z którym zawarto porozumienie w sprawie składowania odpadów promieniotwórczych w składowiskach odpadów promieniotwórczych, jeżeli to porozumienie weszło w życie.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw energii powiadamia Komisję Europejską o treści porozumienia, o którym mowa w ust. 1, przed dokonaniem przemieszczenia w rozumieniu art. 62b pkt 10 oraz podejmuje uzasadnione działania, aby upewnić się, że:

1) państwo przeznaczenia, o którym mowa w art. 62b pkt 5, zawarło umowę z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej obejmującą gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi lub jest stroną Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. poz. 1704);

2) w państwie przeznaczenia, o którym mowa w art. 62b pkt 5, istnieją programy gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz ich trwałego składowania mające na celu:

a) wyeliminowanie tworzenia nieuzasadnionych obciążeń dla przyszłych pokoleń,

b) zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, aby chronić pracowników i ogół społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego,

c) zapewnienie informowania oraz udziału społeczeństwa w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i informacji prawnie chronionych;

3) obiekt trwałego składowania w państwie przeznaczenia ma zezwolenie na przemieszczenie odpadów promieniotwórczych, działa przed dokonaniem przemieszczenia i jest zarządzany zgodnie z wymogami ustanowionymi w ramach programu gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz ich trwałego składowania istniejącego w państwie przeznaczenia.";

25)
w art. 57c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Krajowy plan postępowania z odpadami aktualizuje się nie rzadziej niż raz na osiem lat, uwzględniając postęp techniczny i naukowy, dobre praktyki w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi, a także wnioski i zalecenia będące wynikiem przeglądu, o którym mowa w art. 57g.";

26)
w art. 62e w ust. 1a:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przed wejściem w życie porozumienia, o którym mowa w art. 57b;",

b)
w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) niebędącego stroną umowy z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej obejmującej gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi lub stroną Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r., lub";

27)
w art. 67d dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Obciążenie jednostki organizacyjnej kosztami, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze postanowienia określającego wysokość tych kosztów. Na postanowienie wydane przez inspektora dozoru jądrowego służy zażalenie, a na postanowienie wydane przez Prezesa Agencji służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Wpłatę z tytułu poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia obciążającego jednostkę organizacyjną tymi kosztami. Niewniesiona w terminie wpłata podlega, wraz z odsetkami, egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

28)
w art. 86i dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia pracownikowi narażonemu w wyniku zdarzenia radiacyjnego indywidualną dozymetrię retrospektywną w przypadku, gdy nie ma innej możliwości ustalenia dawki promieniowania jonizującego otrzymanej przez pracownika w wyniku tego zdarzenia.

10. Osoba kierująca działaniami ekipy awaryjnej zapewnia członkowi ekipy awaryjnej indywidualną dozymetrię retrospektywną w przypadku, gdy nie ma innej możliwości ustalenia dawki promieniowania jonizującego otrzymanej przez członka ekipy awaryjnej w trakcie działań tej ekipy.";

29)
w art. 108a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzi działania związane z komunikacją społeczną, edukacją i popularyzacją w zakresie energetyki jądrowej, z zastrzeżeniem art. 110 pkt 6;";

30)
w art. 108b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Program polskiej energetyki jądrowej, zwany dalej "Programem", jest opracowywany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i określa w szczególności:

1) cele i zadania w zakresie rozwoju oraz funkcjonowania energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) plan prowadzenia działań związanych z komunikacją społeczną, edukacją oraz popularyzacją w zakresie energetyki jądrowej.",

b)
uchyla się ust. 2;
31)
w art. 108c:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "jest opracowywany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i",
uchyla się pkt 1,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Program opracowuje się co 8 lat.";

32)
w art. 108d dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do uchwały, o której mowa w ust. 1, przepisu art. 19 ust. 7 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nie stosuje się.";

33)
w art. 108e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw energii opracowuje co cztery lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, sprawozdanie z realizacji Programu i przedkłada je Radzie Ministrów.";

34)
w art. 109 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw klimatu odwołuje, na wniosek Prezesa Agencji, wiceprezesów Agencji.";

35)
w art. 112:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład Rady Prezes Agencji powołuje przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz nie więcej niż 7 członków, spośród specjalistów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.",

b)
uchyla się ust. 3a,
c)
w ust. 5a:
uchyla się pkt 1,
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) utraty ważności lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 4;";

36)
w art. 113a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Agencji, nie rzadziej niż co 3 lata, przeprowadza ocenę funkcjonowania dozoru jądrowego oraz analizę obowiązującego stanu prawnego pod względem jego adekwatności do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych.";

37)
w art. 117:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw energii, na wniosek dyrektora Zakładu, może powoływać i odwoływać zastępców dyrektora.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Dyrektor Zakładu może powoływać i odwoływać pełnomocników Zakładu, którzy działają samodzielnie w granicach ich umocowania.";

38)
w art. 119:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

"1aa. Zakład może otrzymywać dotację celową na sfinansowanie kosztów przygotowania do budowy i budowy nowych składowisk odpadów promieniotwórczych. Do udzielenia tej dotacji nie stosuje się przepisu art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.",

b)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Dotacji, o których mowa w ust. 1-1aa, udziela minister właściwy do spraw energii na wniosek dyrektora Zakładu.";

39)
art. 119a otrzymuje brzmienie:

"Art. 119a. W razie konieczności dokonania przez Zakład nieplanowanego odbioru, transportu, przetwarzania, przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych lub innych substancji promieniotwórczych pochodzących z nielegalnego obrotu, niewiadomego pochodzenia, z działalności jednostki organizacyjnej, która kończąc działalność, stała się niewypłacalna, lub powstałych w wyniku skażenia środowiska, którego sprawca nie jest znany, koszty tych usług są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii.";

40)
w art. 120 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tryb udzielania dotacji, o których mowa w art. 119 ust. 1, 1a i 1aa, w tym terminy składania wniosków o dotacje, sposób ustalania wysokości dotacji oraz sposób dokumentowania i rozliczania dotacji, mając na względzie konieczność zapewnienia należytej realizacji zadań, na które jest udzielana dotacja, oraz efektywnego wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa;".

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 oraz z 2023 r. poz. 326 i 412) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k oraz l w brzmieniu:

"k) osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595), lub została wywłaszczona na cele określone w tej ustawie - jeżeli nabywa nieruchomość rolną o powierzchni nie większej niż 150% powierzchni zbytej nieruchomości rolnej w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy zbycia lub w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości rolnej stała się ostateczna,

l) inwestora, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;";

2)
w art. 2b w ust. 4 w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) inwestorowi, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;";

3)
w art. 3 w ust. 5 w pkt 1 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) inwestor, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;";

4)
w art. 3a w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) udziałów i akcji w spółce kapitałowej, będącej inwestorem, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

7) udziałów i akcji na rzecz inwestora, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.";

5)
w art. 4 w ust. 4 w pkt 2 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) przez inwestora, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 70 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - w przypadku obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.";

2)
w art. 77 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zasięga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - w przypadku obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.".

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846) w załączniku do ustawy dodaje się pkt 53 w brzmieniu:

"53. Budowa lub przebudowa linii koniecznych do przyłączenia elektrowni jądrowej w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6f ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe do sieci elektroenergetycznej i wyprowadzenia z niej mocy.".

Do postępowań w sprawie wydania dla obiektów energetyki jądrowej decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie wydania opinii, o której mowa w art. 39b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 39b ust. 1a oraz 1b ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1. 
Do postępowań w sprawie zatwierdzenia systemów ochrony fizycznej, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 41m ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Systemy ochrony fizycznej, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 41m ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, zatwierdzone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich systemami ochrony fizycznej zatwierdzonymi zgodnie z art. 41 i art. 41m ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. 
Kierownicy jednostek organizacyjnych posiadających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy systemy ochrony fizycznej zatwierdzone zgodnie z art. 41 lub art. 41m ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym opracują i przedstawią Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia systemy ochrony fizycznej w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty przed dniem wejścia w życie ustawy zachowuje ważność.

Postanowienie, o którym mowa w art. 69 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, wydane w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, które zostało zawieszone przed dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 4, zachowuje ważność. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organ właściwy w dniu wszczęcia tego postępowania pozostają w mocy.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzi pierwszą ocenę funkcjonowania dozoru jądrowego oraz analizę obowiązującego stanu prawnego pod względem jego adekwatności do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych, o których mowa w art. 113a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy ulega skróceniu kadencja oraz wygasają mandaty członków dotychczasowej Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
2. 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki powołuje Radę do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dotychczasowy zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych pełni obowiązki do dnia powołania zastępcy dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekazuje Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej opracowane zasady koordynacji, o których mowa w art. 53c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, do zatwierdzenia.
2. 
W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, o których mowa w art. 53a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przekazują Polskim Elektrowniom Jądrowym spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informacje niezbędne do opracowania harmonogramu skonsolidowanego, o którym mowa w art. 53c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.
3. 
W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekazuje Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej opracowany harmonogram skonsolidowany, o którym mowa w art. 53c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, do zatwierdzenia.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42);

2) dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).