Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2088

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2019 r.

USTAWA
z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1

Art.  1. 

W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 54 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) instytucjami obowiązanymi oraz ich oddziałami i jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy i stosującymi zasady postępowania określone w procedurze grupowej, w tym oddziałami i jednostkami zależnymi mającymi siedzibę w państwie trzecim;",

b) w pkt 2 po wyrazach "pkt 13-15" dodaje się wyrazy

"i 17",

c) w pkt 3 po wyrazach "pkt 13-15" dodaje się wyrazy

"i 17",

d) w pkt 4 wyrazy "w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 24 i 25" zastępuje się wyrazami "w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 17, 24 i 25";
2) w art. 57 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.";

3) w art. 129:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby fizyczne:

1) będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,

2) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18,

3) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18

- są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Osoby fizyczne:

1) będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16,

2) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16

- są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16.

1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1a, uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:

1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, lub

2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16

- potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na żądanie organu, o którym mowa w art. 130, osoby, o których mowa w:

1) ust. 1 - są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) ust. 1a - są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie.";

4) w art. 151 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "o której mowa w art. 130 ust. 1" zastępuje się wyrazami "o której mowa w art. 130 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3";
5) w art. 153 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 129:

1) ust. 1, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2) ust. 1a, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie

- podlega karze pieniężnej do wysokości 10 000 zł.";

6) w art. 154 w ust. 1 wyrazy "o której mowa w art. 7" zastępuje się wyrazami "o której mowa w art. 6-8".
Art.  2. 

Osoby fizyczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) są beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1,
2) zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1

- są obowiązane spełnić warunek, o którym mowa w art. 129 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UEL141 z 05.06.2015, str. 73 oraz Dz. Urz. UEL 156 z 19.06.2018, str. 43).