Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2203

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

USTAWA
z dnia 4 października 2018 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Art.  1. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 67 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, zwanych dalej "umowami", z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669 i 2136), zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami.";

2) w art. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), zwanej dalej "ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów";";

3) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy.";

4) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie oraz treść zawiadomienia nie podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego etapie.";

5) art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadzanej na podstawie art. 16 ust. 1 lub zleconej Inspekcji Handlowej przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633), z wyłączeniem art. 48, art. 50, art. 54 i art. 55 tej ustawy.";

6) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Prezes Urzędu może nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona istotnych interesów dostawców lub nabywców.".

Art.  2. 
1.  Do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i kontynuowanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem Urzędu", wydając w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzję, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w związku z kontynuowaniem przez stronę postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umowy nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawartej przed tym dniem, nie nakłada kary pieniężnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jeżeli strona tego postępowania w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu terminie, nie krótszym niż 14 dni, zaprzestała stosowania praktyki naruszającej zakaz, o którym mowa w art. 6 ustawy zmienianej w art. 1.
4.  Prezes Urzędu może, z urzędu, uchylić decyzję, o której mowa w ust. 3, w przypadku gdy została ona wydana w oparciu o nieprawdziwe, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje.
5.  W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w ust. 3, Prezes Urzędu, orzekając ponownie co do istoty, może nałożyć karę pieniężną, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art.  3. 

Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.