Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37 i 1669) w art. 2 w ust. 2 wyraz "10-letni" zastępuje się wyrazem "15-letni".

Art.  2. 

Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych określone na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym obowiązują do czasu określenia nowych szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.