Art. 2. - Zmiana ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2337

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 556 wyrazy "wadę fizyczną lub prawną" zastępuje się wyrazem "wadę";
2)
użyte w art. 5561 w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 3 oraz w art. 5562w różnych przypadkach wyrazy "wada fizyczna" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "wada";
3)
art. 5563 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5563. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.";

4)
w art. 557 w § 2 skreśla się zdanie drugie;
5)
w art. 560 uchyla się § 2;
6)
w art. 5611 uchyla się § 3;
7)
w art. 5613 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.";

8)
w art. 568 w § 1 skreśla się zdanie drugie;
9)
w księdze trzeciej w tytule XI uchyla się dział II1;
10)
w art. 5771 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera:

1) wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej;

2) nazwę i adres gwaranta;

3) opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji;

4) wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja;

5) warunki gwarancji.";

11)
w art. 579:
a)
w § 1 wyrazy "rękojmi za wady fizyczne rzeczy" zastępuje się wyrazami "niezgodności rzeczy sprzedanej z umową",
b)
w § 2 i 3 wyrazy "rękojmi" zastępuje się wyrazami "niezgodności rzeczy sprzedanej z umową".