Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych. - Dz.U.2017.1930 - OpenLEX

Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1930

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2017 r.

USTAWA
z dnia 15 września 2017 r.
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 w ust. 2 uchyla się pkt 2;
2)
w art. 6 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy, "doradcy lub asystenta";
3)
w art. 6a skreśla się wyrazy, "doradcy lub asystenta";
4)
uchyla się art. 17;
5)
w art. 20 w ust. 2 wyrazy "art. 4 ust. 2 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3";
6)
uchyla się art. 33;
7)
w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi;".

Umowy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach doradców i asystentów na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wygasają po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.