Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.180.1496

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2005 r.
Art.  6.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, zmienianych niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy.