Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1413

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Art.  1. 

W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1184) w art. 37 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "95%".

Art.  2. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wznowieniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym w 2017 r. Instytucje kredytujące wznawiają przyjmowanie tych wniosków od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.