Art. 5. - Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych... - Dz.U.2022.1383 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1383

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 77 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830), w przypadku których obowiązuje przyjmowanie wniosków o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5-6, poza kolejnością. Określając te zawody, minister właściwy do spraw zagranicznych może również wskazać państwa, w których wnioski o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5-6, są przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością.";

2)
w art. 77b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane w wysokości odpowiadającej opłacie konsularnej za wydanie wizy określonej dla indywidualnego przypadku, chyba że w państwie przyjmującym obywatel państwa, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 79a ust. 6 i 7 niniejszej ustawy, z uwagi na zobowiązania międzynarodowe lub przepisy wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne nie jest zobowiązany do ich uiszczenia.";

3)
w art. 79a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zagranicznych może korzystać z pomocy przedsiębiorcy, który prowadzi działalność obejmującą czynności, których dokonują usługodawcy zewnętrzni, o których mowa w art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, lub który posiada rozbudowaną sieć punktów obsługi ludności na terenie kraju i podejmie się prowadzenia działalności obejmującej czynności określone w art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

3. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2, nie stosuj e się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) ani przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541).";

4)
w art. 299 w ust. 8 po wyrazach "z niniejszej ustawy" dodaje się wyrazy "lub z innych ustaw";
5)
w art. 302 w ust. 3 po wyrazach "z niniejszej ustawy" dodaje się wyrazy "lub z innych ustaw";
6)
w art. 449 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) rejestru, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

7)
w art. 450:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 449 ust. 2 pkt 1-12, 16, 17 i 19" zastępuje się wyrazami "art. 449 ust. 2 pkt 1-7, 8-12, 16, 17 i 19",
b)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 449 ust. 2 pkt 1-12, 16 i 19" zastępuje się wyrazami "art. 449 ust. 2 pkt 1-7, 8-12, 16 i 19";
8)
w art. 451 w ust. 1 i 2 wyrazy "art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16" zastępuje się wyrazami "art. 449 ust. 2 pkt 1-7, 8-12 i 16";
9)
w art. 452 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szefa Urzędu, z wyłączeniem rejestrów, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 7a, 13 i 14;".