Art. 1. - Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy -... - Dz.U.2022.682 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.682

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 i 2, w art. 2 w ust. 4, w art. 3 w ust. 3, w art. 4 w ust. 4 w pkt 19 i 20, w art. 46, w art. 47, w art. 48, w art. 49 oraz w art. 71 w ust. 1 skreśla się wyraz "bezpośrednio";
2)
w art. 2 w ust. 1 wyraz "wjechał" zastępuje się wyrazem "przybył";
3)
w art. 41 w ust. 3 wyrazy "na podstawie ust. la" zastępuje się wyrazami "na podstawie ust. 2".