Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2265

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 643) w art. 7 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. W przypadku przeniesienia całego majątku spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, zwanej dalej "spółką przejmowaną", na Spółkę osoby uprawnione do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa udziałów albo akcji spółki przejmowanej, w miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji spółki przejmowanej, mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji objętych przez Skarb Państwa w wyniku przejęcia.

8. Do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170).

9. Osobą uprawnioną do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w ust. 7, jest pracownik spółki przejmowanej, który spełnia warunki określone w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników i złożył oświadczenie o zamiarze nabycia akcji na podstawie art. 38 ust. 1 tej ustawy, albo jego spadkobierca, który złożył oświadczenie na podstawie art. 38c ust. 2 albo 3 tej ustawy.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.