Art. 3. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.6)) uchyla się art. 162.