Art. 2. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 37a otrzymuje brzmienie:

"Art. 37a. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych w Krajowym Systemie Informatycznym jest Komendant Główny Policji.";

2)
w art. 37c w ust. 1:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,",

b)
uchyla się pkt 5;
3)
art. 37d otrzymuje brzmienie:

"Art. 37d. Organy, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, w przypadku stwierdzenia, że przekazane przez nie dane są nieprawdziwe, zawiadamiają o tym niezwłocznie Komendanta Głównego Policji i dokonują niezbędnej zmiany.";

4)
w art. 37e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może zmienić terminy przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 i 2.";

5)
w art. 37f ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dane, o których mowa w art. 37b ust. 1, przekazywane Komendantowi Głównemu Policji przez organy, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, podlegają zarejestrowaniu na karcie rejestracyjnej.";

6)
w art. 37g ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Komendant Główny Policji, w drodze decyzji, udostępnia dane zgromadzone w Krajowym Systemie Informatycznym organom, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w Krajowym Systemie Informatycznym lub własnym systemie informatycznym, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał,

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez organ zadań.

2. Komendant Główny Policji udostępnia na karcie odpowiedzi dane gromadzone w Krajowym Systemie Informatycznym niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.".