Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018 i 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 61a dodaje się art. 61b w brzmieniu:

"Art. 61b. § 1. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

§ 2. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

1) sumę kontrolną;

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;

3) identyfikator podatkowy.

§ 3. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym.";

2) w art. 62 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania - na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.";

3) w art. 82:
a) uchyla się § 1b,
b) uchyla się § 2d;
4) po art. 119zm dodaje się art. 119zma w brzmieniu:

"Art. 119zma. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 119zm, art. 119zn § 1, art. 119zs i rozdziale 3, określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz upoważnione organy, mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.";

5) w art. 119zq:
a) uchyla się pkt 2,
b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "w zakresie transakcji innych niż wskazane w pkt 2";
6) w art. 119zt:
a) w pkt 3 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa",
b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i w trybie określonych w art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091);

6) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i w trybie określonych w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091);",

c) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730 i 875).";

7) w art. 119zu:
a) uchyla się § 2,
b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Dane, o których mowa w § 1, izba rozliczeniowa przetwarza przy wykorzystaniu STIR również w celu:

1) stosowania przez izbę rozliczeniową środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, o której mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na podstawie umowy, o której mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy, zawartej z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową;

2) wykonywania przez izbę rozliczeniową na rzecz banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych czynności niezbędnych do zastosowania przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe środków bezpieczeństwa finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, o której mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.";

8) w art. 119zv w § 9 wyrazy "art. 119zze" zastępuje się wyrazami "art. 119zma";
9) uchyla się art. 119zze;
10) w art. 297 w § 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;",

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;";

11) po art. 297d dodaje się art. 297e w brzmieniu:

"Art. 297e. § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych odpowiednio w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, dane niezawarte w aktach spraw podatkowych inne niż określone w art. 297c, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.

§ 2. Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.";

12) w art. 299 w § 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji jego zadań ustawowych.".