Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  28. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 6 pkt 10 i 11, art. 7 pkt 2, art. 9 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) art. 3 pkt 4, 6-11, art. 4, art. 8 i art. 25 ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3) art. 3 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
4) art. 6 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a i b i pkt 4 oraz art. 19, art. 20 i art. 21 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.;
5) art. 1 pkt 21 i 24, art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
6) art. 1 pkt 4, 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17-19 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1, art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.