Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  27. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 listopada 2019 r.