Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  26. 
1.  W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 3 000 000 zł, w tym w:
1) 2020 r. - 300 000 zł;
2) 2021 r. - 300 000 zł;
3) 2022 r. - 300 000 zł;
4) 2023 r. - 300 000 zł;
5) 2024 r. - 300 000 zł;
6) 2025 r. - 300 000 zł;
7) 2026 r. - 300 000 zł;
8) 2027 r. - 300 000 zł;
9) 2028 r. - 300 000 zł;
10) 2029 r. - 300 000 zł.
2.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z regulacji wprowadzanych niniejszą ustawą.
3.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.