Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  25. 
1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 119zze ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 119zma ustawy zmienianej w art. 3, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 28 pkt 2, i mogą być w tym okresie zmieniane.