Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  22. 

Do informacji, o których mowa w art. 48 ust. 10 i art. 59 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 6, składanych za okresy poprzedzające dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.