Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  21. 
1.  Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 6, oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, rozpoczętych przed dniem 1 listopada 2019 r. i do tego dnia niezakończonych, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 listopada 2019 r.
2.  Do przemieszczeń olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 20 90, rozpoczętych przed dniem 1 września 2019 r. i do tego dnia niezakończonych, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
3.  Podmiot, który posiada zezwolenie w zakresie olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, wydane na podstawie ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., może po dniu 31 sierpnia 2019 r. prowadzić na podstawie tego zezwolenia działalność również w zakresie olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, jednak nie dłużej niż do dnia 1 listopada 2019 r.