Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  20. 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, zarejestrowany przed dniem 1 listopada 2019 r. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, jest obowiązany dokonać zmiany zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 4 tej ustawy w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.