Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  18. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie dostosowania brzmienia:

1) udzielonej koncesji,
2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2

- do art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.