Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  16. 
1.  Podmioty prowadzące przed dniem 1 września 2019 r. działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą, które w związku ze zmianą definicji paliwa ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, składają wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający warunki wymagane ustawą zmienianą w art. 2, a w przypadku braków - uzupełniły wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, nie krótszym niż 14 dni, w ten sposób, że wniosek spełnia warunki wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w zakresie wskazanym w wezwaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia doręczenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych.