Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  15. 

Przepisów art. 106b ust. 5 i 6 oraz art. 109a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.