Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1520

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.
Art.  10. 

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018) w art. 1 w pkt 1, w art. 96b w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach "w sposób umożliwiający sprawdzenie, " dodaje się wyrazy "w tym automatycznie,".