Art. 7. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2076 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2076

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2021 r.
Art.  7. 
1. 
W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 229 528 837 zł, w tym w:
1)
2022 r. - 30 112 255 zł;
2)
2023 r. - 29 796 170 zł;
3)
2024 r. - 27 003 419 zł;
4)
2025 r. - 29 809 867 zł;
5)
2026 r. - 24 345 604 zł;
6)
2027 r. - 19 658 116 zł;
7)
2028 r. - 19 658 116 zł;
8)
2029 r. - 19 658 116 zł;
9)
2030 r. - 19 658 116 zł;
10)
2031 r. - 9 829 058 zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z regulacji wprowadzanych niniejszą ustawą.
3. 
Organem właściwym, który monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.