Art. 3. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2076 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2076

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2021 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) w art. 35:

1)
w ust. 3 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) Krajowego Systemu e-Faktur, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;";

2)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "zawarte w dokumentach i informacjach".