Art. 3. - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.209.1320

Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2008 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 52 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio wobec:

1) byłego wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej,

2) osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej

- w zakresie zwrotu podatku dokonanego im po rozwiązaniu spółki w przypadku, o którym mowa w pkt 1, lub po zakończeniu działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w pkt 2, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

2)
w art. 53a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 oraz dodaje się § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług.";

3)
w art. 73 w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług - dla podatników podatku od towarów i usług.";

4)
w art. 77 w § 1:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, z zastrzeżeniem § 2;";

b)
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4.",

5)
w art. 78 w § 3:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 - od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a;";

b)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 7 - od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4, lub od dnia skorygowania deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a.";

6)
w art. 81b uchyla się § 3;
7)
w art. 117a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 oraz dodaje się § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Przepis § 1 stosuje się do gwaranta lub poręczyciela, którego zabezpieczenie zostało przyjęte przez organ podatkowy, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług.";

8)
w art. 133 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług może być wspólnik spółki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku.".